fbpx

เจ้าหน้าที่และบุคลากร

ศูนย์บริการสำหรับเด็กแบบครบวงจร พัทยา ชลบุรี
พญ.สุทธิชา อู่เงิน

หมอมะเหมี่ยว , กุมารแพทย์เฉพาะทาง

น.ส.สุไรดา ราแดง

หมอดา, แพทย์แผนไทย,ประจำคลินิกนมแม่

นาง บงกช นิลอ่อน

ครูกช, พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทางพัฒนาการเด็ก

น.ส. สุชานันท์ พันธุ์เพ็ง

ครูออย, นักกิจกรรมบำบัด, ปริญญาตรี - วท.บ. (กิจกรรมบำบัด), มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท - MSc Advanced practice in health care, University of Glasgow, UK

น.ส.อัจฉราภรณ์ คำมี

ครูแจ๋ม, นักกิจกรรมบำบัด

นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีวิลัย

นักจิตวิทยา

นายคณิณ ห่อคำ

ครูคณิณ , นักแก้ไขการพูด