fbpx

เรื่อง #วัคซีนทางกาย เราพูดกันมามากแล้ว ยิ่งตอนนี้ หลายๆท่านเข้าใจเรื่องวัคซีนดีมาก ว่า สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้ดี สำหรับโรคต่างๆ แล้ว #วัคซีนใจ ที่หมออยากให้พ่อแม่ทุกคนเห็นความสำคัญของมัน คืออะไรกันนะ

จาก ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองของ เด็กที่ #ไอคิวอีคิวสูง มักจะ
✅กอดลูกบ่อย ๆ
✅ชวนลูกพูดคุย ตั้งคำถามให้ลูกคิดอยู่เสมอ
และยังมี
✅ปัจจัยทางครอบครัวที่ช่วยส่งเสริมไอคิวอีคิวของเด็ก
👉ลูกดื่มนมเป็นประจํา
👉ให้ลูกออกกําลังกาย เป็นประจำ
👉ที่บ้านมีหนังสือหลากหลายให้เด็ก อ่าน
👉ผู้ปกครองมีหนังสือหรือสื่อท่ีเสริมการเรียนให้ลูก
👉ผู้ปกครองแนะนำให้ลูกเขียนบันทึก
👉ให้ลูกเล่นเกมที่ส่งเสริม ความคิดและการวางแผน เช่น เกมเศรษฐี เกมหมากรุก
👉ผู้ปกครองชอบเล่นเกมตอบปัญหา กับลูก

🌈จากผลการศึกษาดังกล่าว
หมออยากให้ พ่อแม่เข้าใจ ว่า
เราสามารถสร้างลูกให้เก่งและดี มีทั้งไอคิวและอีคิว ด้วยตัวพ่อแม่เอง
👉ด้วยการ ให้ความรักความอบอุ่น ,มีเวลาพูดคุยให้ความเอาใจใส่ลูก ,มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับลูก ส่งเสริมความคิดและการเรียนรู้ให้ลูก (ไม่ใช่ยัดเยียด หรือเร่งเรียนจนเกินไป)

😀ที่สำคัญ อย่าลืม ดูแลโภชนาการให้ดี (อาหารให้ครบห้าหมู่ นมตามปริมาณที่แนะนำตามวัย ) และการออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
ช่วงเวลา สถานการณ์ แพร่ระบาดโควิดระลอกที่สาม ขณะนี้ หลายบ้าน มีเวลา อยู่บ้านกับลูกมากขึ้น บางท่านได้ work from home บางท่านได้พักงาน หรือบางท่านได้ปิดร้าน
หมออยากให้ มองวิกฤตนี้ เป็น โอกาสที่เราจะได้ใช้เวลา อยู่ร่วมกันในครอบครัว ได้เล่นกับลูก ได้ทำกับข้าวให้ลูกกิน ได้ร้องเพลง ได้อ่านหนังสือร่วมกัน ได้เล่นเกมส์กับลูก ได้อาบน้ำลูก ได้กล่อมลูกนอน ….
ช่วงเวลาแห่งความสัมพันธ์ แบบนี้ แหละค่ะ ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ อยากได้ต้องทำเอาเอง
ความสัมพันธ์ที่ดี ความรัก ความอบอุ่น ที่เรามอบให้แก่ลูก นี่แหละ คือ #วัคซีนใจของลูก
วันนึง เมื่อลูกเดินออกจากอกเรา สู่โลกกว้าง ที่อาจจะบิดเบี้ยว แบน หรือกลม เค้าจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง จากความรักความอบอุ่นที่พ่อแม่มีให้ตั้งแต่เล็กๆ เค้าจะรู้อยู่ข้างในว่า อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควรทำหรือไม่ เพื่อให้คนที่รักเค้าและเค้ารักมีความสุข.
❗️เด็กที่เอาตัวรอดได้ ในสังคมปัจจุบัน
มีแค่ IQ อย่างเดียว ไม่พอ
❗️บุคคลท่ีมี IQ สูง ไม่ใช่ผู้ที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตเสมอไป
❗️บุคคลท่ีมี IQ สูง แต่ไม่สามารถเข้าใจตนเอง ไม่เข้าใจผู้อื่น ไม่สามารถตอบสนองความสมบูรณ์ของชีวิตได้
🌈ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ จึงสําคัญไม่น้อยกว่ากัน
เด็กที่ มีความฉลาดทางอารมณ์จะมีรากฐานที่ดีพร้อมเรียนรู้และนําไปสู่ความสําเร็จทั้งในการศึกษาการ ดํารงชีวิต อย่างมีความสุขในสังคม และสามารถปรับตัว ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

เกณฑ์การวัด EQ จาก
❤️ดี
❤️เก่ง
❤️สุข

❤️ด้านดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และ ความต้องการของตนเอง รู้เห็นใจผู้อื่น และมีความ รับผิดชอบต่อส่วนรวม

❤️ด้านเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้ตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น

❤️ด้านสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข

งานวิจัยจํานวนมากชี้ว่า
#ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่จะอบรมพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน รวมทั้ง ด้านไอคิวและอีคิว
ลักษณะและวิธีการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวจึงส่งผลท้ังด้านลบและบวกต่อการพัฒนาความฉลาดของเด็ก
ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ แห่งหน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
“สาเหตุที่ทําให้เด็ก #มีอีคิวต่ำ มาจาก การที่พ่อแม่เลี้ยงดูอย่างตามใจ ปกป้องลูกมากเกินไป พ่อแม่ขาดความเอาใจใส่ สนใจในงานจนไม่มีเวลาให้ลูก ขาดความลึกซึ้งในการใช้ชีวิตร่วมกัน
ดังนั้น การเลี้ยงดูจึงเป็นสิ่งสําคัญ ท่ีจะทําให้ตัวเด็กมีพัฒนาการทางด้านอีคิวและไอคิว การเลี้ยงลูกให้มีอีคิวสูงนั้น ต้อง
#สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูก
#พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก
#เลี้ยงลูกอย่างชาญฉลาด คือ สอนให้รู้จักคิด และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง รับฟังความคิดเห็นของลูก ส่ิงต่างๆท่ี เกิดข้ึนนี้จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางความคิด เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ที่ดีได้”

🙏ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก โครงการวิจัยการติดตามสภาวการณ์ไอคิวและอีคิวของเด็กไทย (IQ/EQ Watch) สถาบันรามจิตติ และสถาบันราชานุกูล

❤️เพราะเด็กๆ คือ หัวใจของเรา
#HappyBaby #HappyFamily
#Bambini #BabyWellness

❤️ด้วยรักจาก หมอมะเหมี่ยว
แพทย์หญิงสุทธิชา อู่เงิน
กุมารแพทย์